REGULAMIN

Przed skorzystaniem z usług oferowanych przez Anywhere.to należy zapoznać się z poniższym regulaminem.

Korzystanie z usług Anywhere.to oznacza akceptację postanowień regulaminu oraz polityki prywatności.

 1. DEFINICJE
  1. Usługodawca –to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdyni, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000598501, posiadająca NIP: 5862303296 oraz numer REGON: 363576090;
  2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, która po zaakceptowaniu Regulaminu korzysta z Usług oferowanych przez Usługodawcę;
  3. Usługa wyszukiwarki – świadczone przez Usługodawcę pośrednictwo w zakresie usług dostarczonych przez Dostawcę, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  4. Usługa osobisty plan podróży – świadczona przez Usługodawcę płatna usługa doradcza. Rekomendacja podróżnicza dostarczana w formie elektronicznej Usługobiorcy. Usługa składa się z trzech rodzajów pakietów składających się z różnej zawartości, w zależności od ustaleń, są to: Pakiet Basic, Pakiet Premium oraz Pakiet Exclusive. Każdy pakiet posiada różną cenę i charakteryzuje się różnym zakresem wykonywanych działań. Pakiety nie stanowią „programu imprezy turystycznej” w rozumieniu Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884;
  5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Usługodawcą a Usługobiorcą w chwili akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu;
  6. Dostawca – biura podróży, firmy zewnętrzne będące przewoźnikami środków komunikacji naziemnej, powietrznej oraz morskiej,  hotele, firmy ubezpieczeniowe, organizatorzy turystyki i inne podmioty, których usługi prezentowane są za pośrednictwem portalu internetowego www.anywhere.to;
  7. anywhere.to – ogólnie dostępny portal internetowy działający w języku polskim i angielskim pod adresem internetowym www.anywhere.to, prowadzony przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie;
  8. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
  9. Faktura – faktura w formie elektronicznej wystawiana i przesyłana w formacie pliku PDF na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy w ramach procesu zakupu Usługi osobistego planu podróży;
  10. Usługodawca nie jest podmiotem świadczącym usługi turystyczne w myśl Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U 1997 Nr 133 poz. 884).
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz zakres praw i obowiązków Usługodawcy oraz Usługobiorcy.
  2. Regulamin stanowi podstawę do zawarcia Umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
  3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może dotyczyć Usług bezpłatnych (Usługa wyszukiwarki) lub Usług płatnych (Usługa osobisty plan podróży) oferowanych przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Niektóre z Usług wymagają dokonania uprzedniej rejestracji w www.anywhere.to. O rodzaju Usług wymagających dokonania uprzedniej rejestracji Usługobiorca zostanie poinformowany przez Usługodawcę.
  4. Zawarcie Umowy następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek (pierwszej) czynności na stronie www.anywhere.to przez Usługobiorcę.
  5. Usługi wyszukiwarki świadczone przez Usługodawcę obejmują nieodpłatne przedstawienie wyników wyszukiwania przez www.anywhere.to, poprzez automatyczne wyszukanie oraz porównywanie dostarczanych przez Dostawców usług tj.: środków komunikacji naziemnej, powietrznej i morskiej, bazy noclegów określonych Dostawców, a także związanych z tym świadczeń dodatkowych, takich jak ubezpieczenie, wynajem samochodów, w tym również informowanie o promocyjnych ofertach podróżniczych. Podmioty, które chcą w sposób komercyjny korzystać z Usług Usługodawcy i oferować swoje usługi osobom trzecim muszą skontaktować się z Usługodawcą celem wykupienia stosownej licencji.
  6. W celu zakupu określonej usługi Dostawcy przedstawionej przez www.anywhere.to, Usługobiorca zostaje przekierowany na platformę internetową określonego Dostawcy.
  7. Zakup oraz rezerwacja usług Dostawców przedstawionych przez www.anywhere.to regulują odrębne zasady i postanowienia Dostawców.
  8. Zakup, anulowanie oraz zmiana usług Dostawców przedstawianych przez www.anywhere.to następuje za pomocą systemów płatniczych dostępnego na stronach internetowych Dostawców.
  9. Usługa osobisty plan podróży – usługa doradcza, polegająca na rekomendacji podróżniczej, poprzez analizę kwestionariusza wypełnianego przez Usługobiorcę poprzedzoną wybraniem jednego z trzech Pakietów: Basic, Premium oraz Exclusive. Po wypełnieniu oraz opłaceniu wybranego przez Usługobiorcę Pakietu, Usługodawca przesyła, na wskazany prze Usługobiorcę adres poczty elektronicznej  przygotowaną rekomendację podróżniczą.
  10. Każdy z trzech Pakietów zawiera krótki, opis polecanego kierunku i możliwej do zrealizowania trasy, jej szacunkowy koszt oraz odnośniki do zakupu określonych usług u wskazanych Dostawców.
  11. Pakiet Basic –Pakiet składa się z : rekomendacji połączeń do wybranego miejsca, porównania ofert różnych środków transportu, rekomendacji transferów (np. z lub na lotnisko) rekomendacji ofert noclegowych.
  12. Pakiet Premium –Pakiet składa się z: rekomendacji najdogodniejszych terminów wyjazdów, rekomendacji połączeń do wybranego miejsca, porównania ofert różnych środków transportu, rekomendacji transferów (np. z lub na lotnisko), rekomendacji ofert noclegowych, rekomendacji najciekawszych atrakcji.
  13. Pakiet Exclusive –Pakiet składa się z: rekomendacji miejsc na wyjazd w wybranym budżecie, rekomendacji najdogodniejszych terminów wyjazdów, rekomendacji połączeń do wybranego miejsca, porównania ofert biur podróży, porównania ofert różnych środków transportu, rekomendacji transferów (np. z lub na lotnisko), rekomendacji ofert noclegowych, rekomendacji najciekawszych atrakcji i informacji o miejscu.
  14. Jeśli Usługodawca oceni, iż oczekiwania Usługobiorcy wyrażone w formularzu są nierealne lub niemożliwe do spełnienia, poinformuje o tym Usługobiorcę oraz zaproponuje mu rozwiązanie najbardziej zbliżone do oczekiwań wyrażonych w formularzu.
  15. Usługobiorca otrzyma Usługę osobisty plan podróży w ciągu dwóch dni od chwili poprawnie wypełnionego, przesłanego oraz opłaconego formularza za pośrednictwem anywhere.to.
  16. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
  17. Na życzenie Usługobiorcy Usługodawca wystawia faktury VAT.
  18. Prezentowane przez Usługodawcę Usługi nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu artykułu 66§1 Kodeksu cywilnego.
  19. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Usług wyłącznie w celu planowania podróży. Ponadto zobowiązuje się nie działać na szkodę Usługodawcy min. poprzez podejmowanie działań, które mogłyby nałożyć wg. uznania Usługodawcy niewspółmiernie duże obciążenie na serwery oraz systemy teleinformatyczne www.anywhere.to.
 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. W związku z procesem zakupu Usługi osobisty plan podróży za pośrednictwem www.anywhere.to, Usługobiorca przekazywać będzie Usługodawcy swoje dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
  2. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne jednak jest niezbędne dla realizacji celów, wskazanych w punkcie 3.3 poniżej, w szczególności dla możliwości przeprowadzenia procesu rezerwacji lub zakupu Usługi osobisty plan podróży.
  3. Dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę celem świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy. W szczególności w celu realizacji rezerwacji lub zakupu Usługi osobisty plan podróży, jak też rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, rozliczeń, archiwizacji oraz kontaktu. Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celu marketingu produktów lub usług własnych prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej) lub w innych celach wskazanych każdorazowo w odrębnej klauzuli lub odrębnych klauzulach dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych. Usługobiorcy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania poprzez napisanie wiadomości na adres info@anywhere.to.
   Oprócz tego dane kontaktowe Usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, używane są do promowania kolejnych produktów i usług. Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.
  4. W przypadku zakupu Usługi osobisty plan podróży przez Usługobiorcę, jego dane osobowe mogą być przekazane operatorom płatności obsługującym anywhere.to, o których mowa w punkcie 2 jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do umożliwienia dokonania płatności. Podmioty, którym dane są udostępniane, są odrębnymi administratorami tych danych. Usługobiorcom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania także u tych podmiotów. Z wyjątkiem powyższego przypadku oraz przypadków szczegółowo określonych w odrębnych klauzulach zgody na przetwarzanie danych osobowych, postanowieniach Regulaminu lub przypadkach określonych przepisami prawa (jak np. udostępnienie danych osobowych zawartych w korespondencji papierowej operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia korespondencji, udostępnienie danych osobowych organom państwowym), dane osobowe Usługobiorców przekazane Usługodawcy nie będą udostępniane osobom trzecim.
  5. Usługodawca informuje, iż prośby o wyrażenie zgody kierowane są do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które mogą takie oświadczenie złożyć we własnym imieniu.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ
  1. Minimalne wymagania systemu komputerowego, do korzystania z www.anywhere.to przez Usługobiorcą obejmują:
   - Przeglądarka: Google Chrome, Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Firefox, Safari (dla MAC OS), Opera w wersji min. 30 lub Safari for iOS, Chrome for Android;
   - Włączona obsługa skryptów javascript i ciasteczek;
   - Zalecana rozdzielczość ekranu 1440x900 lub wyższa.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z www.anywhere.to i oferowanych Usług.
 5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Usługodawca przedstawia Usługi na podstawie informacji przekazywanych przez Dostawców. Usługodawca nie przejmuje gwarancji i nie poręcza, że informacje dostarczane przez Dostawców są prawidłowe, kompletne i aktualne.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
   • dostępność podróży czy też połączeń komunikacyjnych w momencie dokonywania rezerwacji;
   • terminowość oraz wygaśnięcie Usług, problem ze świadczeniem Usług lub za błąd wyszukiwania;
   • zakłócenia, brak terminowej i ciągłej dostępności Usług. Dotyczy to w szczególności opóźnień i awarii spowodowanych problemami technicznymi oraz wynikającymi z tego tytułu szkód;
   • zamieszczone na stronach internetowych Dostawców treści, w szczególności za ich legalność lub efektywność oraz straty lub szkody, które mogą powstać przy korzystaniu z tych stron;
   • nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z rezerwacją Usług lub ich zakupem u Dostawców;
   • wszelkie przypadkowe lub pośrednie straty lub szkody, które mogą wyniknąć w wyniku Umowy, w tym utratę zysku.
  3. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie materiały prezentowane przez www.anywhere.to, w szczególności: dokumenty, dane, logotypy, piktogramy, zdjęcia, obrazy, elementy graficzne, interfejsy itp., są chronione prawem autorskim i podlegają ochronie. Wszelkie prawa do powyżej wymienionych materiałów są zastrzeżone oraz są własnością Usługodawcy lub są przez Usługodawcę licencjonowane.
  2. Usługodawca wyraża zgodę na oglądanie, pobieranie, zapisywanie w pamięci podręcznej oraz drukowanie materiałów należących do Usługodawcy, pod warunkiem, że takie używanie nie odbywa się na użytek komercyjny. Każdorazowe użycie musi zawierać stosowną informację o źródle pozyskanych materiałów i prawach autorskich należących do Usługodawcy. Usługodawca ponadto zastrzega sobie prawo do cofnięcia wyżej udzielonej zgody w każdym momencie.
 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Usługodawcę oraz pytania dotyczące użytkowania www.anywhere.to należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: info@anywhere.to.
  2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści:
   • imię i nazwisko osoby składającej reklamacje – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną;
   • dokładny adres zamieszkania lub siedzibę, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby;
   • adres poczty elektronicznej;
   • dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Usługodawcę rozpatrywane.
  4. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Usługobiorcę, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Usługobiorcę przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
  5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę jest ostateczne.
  6. Ewentualne zwroty płatności dokonywane będą przez Usługodawcę przelewem lub zgodnie z regulaminem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
  7. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania www.anywhere.to można kierować pocztą elektroniczną na adres: info@anywhere.to.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z www.anywhere.to, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
  2. Niniejszy Regulamin stosuje się wyłącznie do Umowy zawartej na odległość pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.
  3. Zawarcie Umowy na podstawie niniejszego Regulaminu nie wymaga podpisania przez strony Umowy.
  4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego publikacji przez www.anywhere.to. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na powołanej stronie. Każdy Usługobiorca jest zobowiązany do bieżącego sprawdzania treści regulaminu przed każdorazowym rozpoczęciem korzystania z anywhere.to.
  5. W związku z ciągłym rozszerzaniem Usług, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, o czym Usługobiorcy zostaną poinformowani o za pośrednictwem www.anywhere.to. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania przez www.anywhere.to. Usługobiorca jest zobowiązany do bieżącego sprawdzania treści Regulaminu przed każdorazowym rozpoczęciem korzystania z www.anywhere.to.
  6. Prawnie wiążącą wersją Regulaminu jest wersja sporządzona w języku polskim. Pozostałe wersje językowe sporządzone są wyłącznie w celach informacyjnych. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską i innymi wersjami językowymi, wiążąca jest wersja polska.
  7. Wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszego Regulaminu lub z korzystania z www.anywhere.to podlegają prawu polskiemu i rozstrzygać je będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
Przewiń w dół
Mówili o nas
Czwórka Polskie Radio Radio Kampus Magazyn HAMAG Manager Online Radio WAWA Dolce Vita MAMSTARTUP Wyborcza.biz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie - używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami podmioty np. Google. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.