REGULAMIN SERWISU WWW.ANYWHERE.TO

Przed skorzystaniem z usług oferowanych przez Anywhere.to należy zapoznać się z poniższym regulaminem.

Korzystanie z usług Anywhere.to oznacza akceptację postanowień regulaminu oraz polityki prywatności.

1. DEFINICJE

1.1. Usługodawca –Anywhere.to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdyni, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000598501, posiadająca NIP: 5862303296 oraz numer REGON: 363576090;

1.2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, która po zaakceptowaniu Regulaminu korzysta z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

1.3. Usługa – świadczone przez Usługodawcę pośrednictwo w zakresie usług dostarczonych przez Dostawcę, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

1.4. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Usługodawcą a Usługobiorcą w chwili akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu;

1.5. Dostawca – biura podróży, firmy zewnętrzne będące przewoźnikami środków komunikacji naziemnej, powietrznej oraz morskiej, hotele, firmy ubezpieczeniowe, organizatorzy turystyki i inne podmioty, których Usługi prezentowane są za pośrednictwem anywhere.to;

1.6. anywhere.to – bezpłatny, ogólnie dostępny portal internetowy działający w języku polskim i angielskim pod adresem internetowym www.anywhere.to, prowadzony przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie;

1.7. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin określa rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz zakres praw i obowiązków Usługodawcy oraz Usługobiorcy.

2.2. Regulamin stanowi podstawę do zawarcia Umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.

2.3. Usługi świadczone przez Usługodawcę obejmują nieodpłatne zaplanowanie podróży poprzez wyszukanie oraz porównywanie dostarczanych przez Dostawców usług tj.: środków komunikacji naziemnej, powietrznej i morskiej, bazy noclegów określonych Dostawców, a także związanych z tym świadczeń dodatkowych, takich jak ubezpieczenie, wynajem samochodów, w tym również informowanie o promocyjnych ofertach podróżniczych. Podmioty, które chcą w sposób komercyjny korzystać z Usług Usługodawcy i oferować swoje usługi osobom trzecim muszą skontaktować się z Usługodawcą celem wykupienia stosownej licencji.

2.4. Celem zakupu przedstawionej przez anywhere.to Usługi, Usługobiorca zostaje przekierowany na platformę internetową określonego Dostawcy.

2.5. Usługodawca nie pełni funkcji operatora turystycznego, biura podróży, agenta turystycznego, nie prowadzi sprzedaży Usług, nie wykonuje przewozów własnych, ani nie organizuje podróży, tym samym nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884).

2.6. Zakup oraz rezerwacja Usług przedstawianych przez anywhere.to regulują odrębne zasady i postanowienia Dostawców.

2.7. Zakup, anulowanie oraz zmiana rezerwacji Usług przedstawianych przez anywhere.to następuje za pomocą systemu płatniczego dostępnego na stronach internetowych Dostawców.

2.8. Prezentowane przez anywhere.to Usługi nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu artykułu 66§1 Kodeksu cywilnego.

2.9. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Usług wyłącznie w celu planowania podróży. Ponadto zobowiązuje się nie działać na szkodę Usługodawcy min. Poprzez podejmowanie działań, które mogłyby nałożyć wg. uznania Usługodawcy niewspółmiernie duże obciążenie na serwery oraz systemy teleinformatyczne anywhere.to.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ

3.1. Minimalne wymagania systemu komputerowego, do korzystania z anywhere.to przez Usługobiorcą obejmują:

- Przeglądarka: Google Chrome, Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Firefox, Safari (dla MAC OS), Opera w wersji min. 30 lub Safari for iOS, Chrome for Android;

- Włączona obsługa skryptów javascript i ciasteczek;

- Zalecana rozdzielczość ekranu 1440x900 lub wyższa.

3.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z anywhere.to i oferowanych Usług.

4. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

4.1. Usługodawca przedstawia Usługi na podstawie informacji przekazywanych przez Dostawców. Usługodawca nie przejmuje gwarancji i nie poręcza, że informacje dostarczane przez Dostawców są prawidłowe, kompletne i aktualne.

4.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

- dostępność podróży czy też połączeń komunikacyjnych w momencie dokonywania rezerwacji;

- terminowość oraz wygaśnięcie Usług, problem ze świadczeniem Usług lub za błąd wyszukiwania;

- zakłócenia, brak terminowej i ciągłej dostępności Usług. Dotyczy to w szczególności opóźnień i awarii spowodowanych problemami technicznymi oraz wynikającymi z tego tytułu szkód;

- zamieszczone na stronach internetowych Dostawców treści, w szczególności za ich legalność lub efektywność oraz straty lub szkody, które mogą powstać przy korzystaniu z tych stron;

- nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z rezerwacją Usług lub ich zakupem u Dostawców;

- wszelkie przypadkowe lub pośrednie straty lub szkody, które mogą wyniknąć w wyniku Umowy, w tym utratę zysku.

4.3. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

5.1. Wszystkie materiały prezentowane przez anywhere.to, w szczególności: dokumenty, dane, logotypy, piktogramy, zdjęcia, obrazy, elementy graficzne, interfejsy itp., są chronione prawem autorskim i podlegają ochronie. Wszelkie prawa do powyżej wymienionych materiałów są zastrzeżone oraz są własnością Usługodawcy lub są przez Usługodawcę licencjonowane.

5.2. Usługodawca wyraża zgodę na oglądanie, pobieranie, zapisywanie w pamięci podręcznej oraz drukowanie materiałów należących do Usługodawcy, pod warunkiem, że takie używanie nie odbywa się na użytek komercyjny. Każdorazowe użycie musi zawierać stosowną informację o źródle pozyskanych materiałów i prawach autorskich należących do Usługodawcy. Usługodawca ponadto zastrzega sobie prawo do cofnięcia wyżej udzielonej zgody w każdym momencie.

5.3. Większość zdjęć zamieszczonych przez Usługodawcę na anywhere.to lub platformach społecznościowych Usługodawcy, pochodzi z ze stron internetowych oferujących udostepnianie zdjeć na licencji CC0 takiej jak np. Pixabay.com. W razie jakichoklwiek naruszeń prosimy o niezwłoczny kontakt.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę oraz pytania dotyczące użytkowania anywhere.to należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: info@anywhere.to.

6.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści:

- imię i nazwisko osoby składającej reklamacje – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną;

- dokładny adres zamieszkania lub siedzibę, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby;

- adres poczty elektronicznej;

- dokładny opis i powód reklamacji.

6.3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Usługodawcę rozpatrywane.

6.4. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Usługobiorcę, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Usługobiorcę przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.

6.5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę jest ostateczne.

6.6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania anywhere.to można kierować pocztą elektroniczną na adres: info@anywhere.to.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z anywhere.to, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

7.2. Zawarcie Umowy na podstawie niniejszego Regulaminu nie wymaga podpisania przez strony Umowy.

7.3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego publikacji przez anywhere.to. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na powołanej stronie. Każdy użytkownik jest zobowiązany do bieżącego sprawdzania treści regulaminu przed każdorazowym rozpoczęciem korzystania z serwisu.

7.4. W związku z ciągłym rozszerzaniem Usług, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, o czym Usługobiorcy zostaną poinformowani o za pośrednictwem anywhere.to. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania przez anywhere.to. Usługobiorca jest zobowiązany do bieżącego sprawdzania treści Regulaminu przed każdorazowym rozpoczęciem korzystania z anywhere.to.

7.5. Prawnie wiążącą wersją Regulaminu jest wersja sporządzona w języku polskim. Pozostałe wersje językowe sporządzone są wyłącznie w celach informacyjnych. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską i innymi wersjami językowymi, wiążąca jest wersja polska.

7.6. Wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszego Regulaminu lub z korzystania z anywhere.to podlegają prawu polskiemu i rozstrzygać je będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Przewiń w dół
Mówili o nas
Czwórka Polskie Radio Radio Kampus Magazyn HAMAG Manager Online Radio WAWA Dolce Vita MAMSTARTUP Wyborcza.biz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie - używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami podmioty np. Google. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.